Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programa yra dokumentas, kuriuo remiantis vykdoma kaimo plėtros politika Lietuvoje. Programa parengta Lietuvos Respublikai ir yra taikoma visoje šalies teritorijoje.

Šiame mokymo kurse bus detaliau apžvelgiamos Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos finansuojamos priemonės. Prieš mokymo medžiagą yra pateikiamas įvadas į kursą ir parengiamoji dalis, kurso rezultatai ir mokymo kurso struktūra.

Mokymo kursas Bioekonomika susideda iš šešių dalių:

1. Įvadas į Bioekonomiką

2. Biomasės produktai

3. Pereinamieji procesai ir produktai

4. Bandymai su Biomasės produktais

5. Logistika

Kiekviena mokymo kurso dalis prasideda įžanga ir mokymosi rezultatų aprašymu. Informacija yra pateikiama iliustruotais konkrečiais pavyzdžiais ir gerąja praktika. Mokymo dalies gale yra atliekamas žinių patikrinimas užduoties ar testo forma. Kiekviena dalis gali būti atskirai studijuojama, nuoseklus kurso mokymasis nėra būtinas.

Pagrindinis ekologinio ūkininkavimo tikslas – kaip įmanoma kuo mažiau pakenkti gamtai, t.y.  ekologinės gamybos ūkis turi taupiai ir naudingai vartoti gamtinius išteklius. Žodis „ekologiškas“ reiškia daugiau nei ūkininkavimas be sintetinių medžiagų (nenaudojant genetiškai modifikuotų organizmų, pesticidų, herbicidų, ribojant sintetines trąšas, auginant skirtingas kultūras).
Gyvenimas, jaučiant darną su gamta, ir pilnavertis ūkininkavimo ciklas yra sėkmingo ekologinio ūkininkavimo pagrindas. Ekologinės gamybos ūkiai rūpinasi natūraliais vandens ir žemės ištekliais tam, kad šie išliktų ir ateinančioms kartoms. Nusprendus ekologiškai ūkininkauti, reikia kur kas geriau apgalvoti ūkio darbus, nei tai  daro įprastiniu  būdu ūkininkaujantys ūkininkai.

Šis mokymo kursas susideda iš dviejų daliu:

1. Grūdų sektorius;

2. Galvijininkystės sektorius.

rengiant mokymo medžiagą daugiausia dėmesio buvo skirta tiems sektoriams, kurie Lietuvoje užima didžiausią rinkos dalį – grūdų ir galvijininkystės (mėsinės ir pieninės) sektoriui. Besimokantieji gales susipažinti su apibendrinta informacija, pateikiama ne tik pagal  Lietuvos informacinių šaltinių duomenis, mokslininkų atliktas ilgalaikes prognozes ir įžvalgas, bet ir naudojantis naujausiomis reguliariai Europos Komisijos atliekamomis prognozėmis ir rinkų vertinimo interpretacijomis iki 2025 m. Tikimės, kad ši mokymo programa dar labiau paskatins savarankiškam ir reguliariam domėjimuisi rūpima žemės ūkio rinka. 

Ūkio valdymo mokymo modulis yra grindžiamas daugiau kaip 20 metų konsultavimo patirtimi ir darbo su ūkininkais praktika. Mokymo modulio tikslas –  išmokinti ūkininkus naudotis ūkio verslui reikalingais duomenimis ir juos vertinti, atlikti finansinę bei rizikos analizę, išmokyti efektyviai planuoti veiklas, susijusias su inovacijomis ir konkurencingumu, kaip tvaraus augimo priemonėmis. Praktikos medžiagoje taip pat bus numatyta išmokinti mokinius įvertinti ir planuoti veiklą pagal realią ūkio situaciją.

Prieš mokymo medžiagą yra pateikiamas įvadas į kursą ir parengiamoji dalis, kurso rezultatai ir mokymo kurso struktūra.

Šiuolaikinis žemdirbys yra paniręs į nesiliaujančią informacijos srovę. Įvairialypės informacijos gausa skatina galvoti, atsirinkti prioritetus, suvokti, kas vyksta. Informacija yra gaunama skirtingais formatais, iš įvairių įstaigų, įrenginių ir informacinių sistemų. Informacinių komunikacinių technologijų taikymas yra raktas į žemės ūkio, kaimo ir smulkiojo masto ūkininkavimo plėtrą. VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT), pasiremdama savo praktika žemės ūkio sektoriuje, rengia mokymo kursą IKT žemės ūkyje, kurį sudaro 6 labai svarbios temos:  1. Debesų kompiuterija pagrįsta žemės ūkio informacinė sistema 2. Dirvožemio mėginių ėmimas ir tikslusis tręšimas 3. IKT augalininkystės ūkyje 4. Integruota augalų apsauga 5. Duomenų analizė gyvulininkystės ūkyje 6. Mobilūs įrankiai ir paslaugos konkurencingam gyvulininkystės ūkio valdymui .