Σε αυτό το μάθημα επιχειρείται για πρώτη φορά να παρουσιαστεί υπό τη μορφή μαθήματος το αντικείμενο της γεωργίας ακριβείας και ειδικότερα της χρήσης μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων / Αεροσυστημάτων (UAV/ UAS) στη γεωργία.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας στην ΕΕ προσπαθήσαμε να δώσουμε μια πρώτη άποψη στον εκπαιδευόμενο για τις χρήσεις και τα ωφέλη από την εν λόγω τεχνολογία.

Το μάθημα εμπεριέχει δύο βασικές ενότητες: (α) Η γεωργία ακριβείας και (β) Εξοπλισμός και χρήσεις του

Το μάθημα απευθύνεται σε παραγωγούς που είναι σε θέση να αντιληφθούν και να εφαρμόσουν την τεχνολογία και κατέχουν μεγάλες εκμεταλλεύσεις καθώς και σε ομάδες παραγωγών.

Τα περιεχόμενα του μαθήματος Βιολογική Γεωργία περιλαμβάνουν τις απαραίτητες γνώσεις που θα πρέπει να διαθέτει ένας παραγωγός για να μεταβεί από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία και να πιστοποιηθεί με το πέρας της διαδικασίας το προϊόν του ως προϊόν βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου της βιολογικής γεωργίας στην ΕΕ.

Στο εν λόγω μάθημα γίνεται μια προσπάθεια απλούστευσης του νομοθετικού πλαισίου που όντως είναι αρκετά δύσκολο για τον παραγωγό να αντιληφθεί το νόημα των νομοθετικών διατάξεων σε ορισμένα θέματα, όμως είναι σημαντικό να γίνουν αντιληπτές κάποιες βασικές έννοιες γιατί στην περίπτωση της ΕΕ δεν αναφερόμαστε σε πρότυπο βιολογικής γεωργίας αλλά σε Κανονισμό που από τη στιγμή της δημοσίευσης του είναι εφαρμοστέος και δεν μπορεί να ισχυριστεί κανένας πολίτης ότι δεν τον γνωρίζει.

Ο παραγωγός κατά την διαδικασία ένταξης του στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας βεβαιώνει εγγράφως ότι είναι γνώστης των διατάξεων του νόμου. Θα πρέπει συνεπώς να τις γνωρίζει, αν όχι και την τελευταια λεπτομέρεια, τουλάχιστον να είναι εξοικιωμένος με τις βασικές έννοιες.

Το μάθημε είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο που να καλύπτει και μεγάλο μέρος των αναγκών των εμπειρογνωμόνων των πιστοποιητικών οργναισμών.

Τα κεφάλαια του μαθήματος είανι τα κάτωθι:

 • Εισαγωγικές έννοιες της βιολογικής γεωργίας
 • Απαιτήσεις του Κανονισμού / Προτύπου για τη βιολογική γεωργία στην ΕΕ
 • Διαδικασία και χρόνοι μετάβασης από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία 
 • Απαιτήσεις ανά κατηγορία προϊόντος, όπως πρωτογενής τομέας, μεταποιημένα προϊόντα
 • Εμπόριο και εισγωγές από τρίτες χώρες
 • Πως μπορώ να γίνω παραγωγός βιολογικής γεωργίας, με τι κόστος και ποιά η σημασία του ενωσιακού λογοτύπου της βιολογικής γεωργίας
 • Πρακτικές συμβουλές / πληροφορίες για τη βιολογική γεωργία

Στην πλειοψηφία των κεφαλαίων υπάρχει μια σύντομη αξιολόγηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν, κυρίως όχι για να βαθμολογηθεί ο χρήστης αλλά για να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο έγινα αντιληπτές οι βασικές έννοιες και να εντοπιστούν τυχόν δυσκολίες του χρήστη αλλά και κενά στο εκπαιδευτικό υλικό.

Σε κάθε περίπτωση όπως προαναφέρθηκε αναφερόμαστε σε ένα νομοθετικό πλαίσιο και όχι πρότυπο, συνεπώς υπάρχει και ένας ανάλογος βαθμός δυσκολίας ακόμα και για το εμπειρογνώμονα, πολύ περισσότερο δε για τον παραγωγό.

Το μάθημα διαχείρισης των γεωργικών εκμετάλλευσεων βασίζεται σε περισσότερα από είκοσι χρόνια συμβουλευτικής πρακτικής σε  αγρότες. Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους αγρότες με οικονομικά δεδομένα και οικονομικές αναλύσεις.
Η διαχείριση της γεωργικής εκμετάλλευσης αποτελείται από τρία θέματα: Οικονομική ανάλυση της γεωργικής εκμετάλλευσης, λύσεις βελτίωσης της επιχειρησιακής αποδοτικότητας των εκμεταλλεύσεων και αξιολόγησης τους, κίνδυνοι γεωργικής δραστηριότητας και διαχείριση τους.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση:
 • Να αξιολογουν  τις ευκαιρίες προσωπικής επιχειρηματικής ανάπτυξης,
 • Να αξιολογούν την τρέχουσα κατάσταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο  αγροτικό επιχειρηματικό περιβάλλον,
 • Να αναλύουν το κόστος παραγωγής,
 • Να προβαίνουν σε οικονομική αξιολόγηση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων,
 • Να επιλέγουν επενδυτικές και χρηματοδοτικές πηγές,
 • Να αξιολογούν τη βιωσιμότητα του έργου, τους επιχειρηματικούς κινδύνους και τα δυνητικά αποτελέσματα.
Το μάθημα αυτό αφορά την εισαγωγή στη Βιο-οικονομία.
Το μάθημα περιλαμβάνει πέντε θέματα μάθησης:
 1. Εισαγωγή στην Βιο-οικονομία
 2. Παραγωγή βιομάζας
 3. Διαδικασίες μετατροπής και προϊόντα
 4. Πειραματισμός με προϊόντα βιομάζας
 5. Logistics
 6. Κοινωνικοοικονομικές δεξιότητες
Κάθε θέμα ξεκινά με έναν εμπνευσμένο προσανατολισμό και μια περιγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Περιέχει τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για το θέμα αυτό. Η γνώση αυτή απεικονίζεται με συγκεκριμένα παραδείγματα και καλές πρακτικές. Κάθε θέμα τελειώνει με μια σύντομη εξέταση και μια εργασία.
Κάθε θέμα μάθησης μπορεί να μελετηθεί χωρίς την εκ των προτέρων γνώση των άλλων θεμάτων.

Οι γεωργικές αγορές αν και δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι, αποτελούν ένα από τα βασικότερα μέρη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), μαζί με την Αγροτική Ανάπτυξη και τις Άμεσες Ενισχύσεις.

Σκοπός του μαθήματος είναι να καλύψει ένα μεγάλο έλλειμα γνώσης που έχει εντοπιστεί στην πλειοψηφία των ευρωπαίων παραγωγών που δεν αντιλαμβάνονται τη λειτουργία της αγοράς αλλά και των διαθέσιμων εργαλείων που θα μπορούσνα να αξιοποιηθούν για τη συλλογή πολύτιμων πληροφοριών για το προϊόν τους.

Απευθύνεται σε παραγωγούς και συμβούλους γεωπόνους που θέλουν να εκπαιδευτούν στο αντικέιμενο αλλά και να έχουν ένα σημείο αναφοράς για το μέλλον.

Αυτό το μάθημα περιέχει τις βασικές αλλά απλουστευμένες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 για τον αγρότη, την ομάδα ή την οργάνωση παραγωγών, τον επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε αγροτικές περιοχές, τον αγροτικό Δήμο, την Ομάδα Τοπικής Δράσης, το φυσικό πρόσωπο, τον σύμβουλο, τον ερευνητή, τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τομέα της γεωργίας, της διατροφής και της δασοκομίας, τον διαχειριστή γης, τον κάτοχο δασών και άλλους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές

Το μάθημα είναι δομημένο έτσι ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για όλους τους διαφορετικούς δυνητικούς δικαιούχους του ελληνικού ΠΑΑ, εξηγώντας τις υπάρχουσες ευκαιρίες χρηματοδότησης με συγκεκριμένο και απλοποιημένο τρόπο.

 

Το μάθημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια:

 •  Γενικές πληροφορίες
 •  Θεσμικό πλαίσιο
 • Ορισμοί ΠΑΑ
 • Το ελληνικό ΠΑΑ ανά μέτρο (μόνο σε el).Κάθε Μέτρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του, τον τομέα παρέμβασης, το είδος της στήριξης, τους δικαιούχους, τις επιλέξιμες δαπάνες, τους όρους επιλεξιμότητας/τα κριτήρια επιλογής πράξεων, την ένταση ενίσχυσης και το ποσό στήριξης.